ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së

ENV.net faktorizimi i portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së” është një projekt rajonal, duke mbledhur së bashku shtatë organizata partnere nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia dhe dy partnerë të bazuar në vendet anëtare të BE-së:
1. Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Shqipëri) – partneri kryesor
2. Ambasadorët e Mjedisit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Serbi) – partner
3. Green Home (Mali i Zi) – partner
4. 4x4x4 Urat e Ballkanit (IRJ e Maqedonisë) – partner
5. Qendra e Burimeve për Trajnim të Avokimit (Kosovë) – partner
6. LIR Evolution (Bosnje Hercegovinë) – partner
7. TEMA (Turqi) – partner
8. Byroja Evropiane e Mjedisit (Belgjikë) – partner
9. Punto.Sud (Italy) – partner
Objektivat e Env.Net: ENV.net, një rrjet aktiv rajonal dhe aktor i avokimit prej pesë vjetësh ka filluar të punojë në “ENV.net factoring e portofolit mjedisor për BB dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së”. Ky veprim synon të punojë në përmirësimin e politikave të bazuara në dëshmi dhe ndikimin e politikave mbi ndryshimet klimatike dhe legjislacionin mjedisor në secilin nga vendet partnere ENV.net.
Rrjeti synon të gjenerojë kontribut të mbështetur nga evidenca rajonale, për të kontribuar në diskutimet e BE-së për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe mjedisit, dhe për të eksploruar dhe prezantuar në rajon aspekte të reja të ndërlidhura, siç është ekonomia rrethore. Në këtë proces, rrjeti parasheh edhe mbështetjen teknike dhe financiare të organizatave të shoqërisë civile dhe medias në secilin nga vendet partnere të rrjetit, për të kuptuar dhe punuar më mirë në këto çështje.
Projekti në mënyrë specifike punon në forcimin e rrjetit si një aktor kryesor pan-rajonal në BB dhe Turqi në orientimin dhe ndikimin e diskutimeve të politikave mjedisore dhe rrethore në një nivel të BE. Gjithashtu do të mbështesë OSHC-të lokale dhe mediat në procesin e përmirësimit të aftësive dhe punës së tyre në lidhje me çështjet mjedisore.
Pse nevoja për këtë projekt ?: Ngjarjet e fundit natyrore, siç janë vërshimet e përsëritura masive, dhe detyrimet e pranimit në BE, Ballkani Perëndimor (BB) dhe rajoni i Turqisë duhet të përmbushin, theksojnë menjëhësinë e veprimeve të kërkuara në fushën e ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit. Për të qenë efektiv, një veprim i tillë kërkon një angazhim solid rajonal në monitorimin, avokimin dhe ngritjen e vetëdijes në vendet e origjinës dhe angazhimin në diskutimet e politikave në nivel të BE-së. Ajo gjithashtu kërkon që aktorët e shoqërisë civile dhe mediatike të themeluara dhe të kualifikuara të gjenerojnë presion pozitiv mbi institucionet përkatëse dhe t’i informojnë qytetarët në një mënyrë që është e arritshme dhe vepruese. Studimet tregojnë se, pavarësisht përpjekjeve të bëra në këtë drejtim, BB dhe rajoni i Turqisë përballen me një sërë sfidash që pengojnë progresin, siç janë: bllokimi i kufizuar i reformave lokale, legjislacioni në konflikt, mungesa e një mase kritike që mund të monitorojë zhvillimet dhe të ushtrojë presion mbi politikë-bërësit, dialog të dobët me institucionet, mirëkuptim dhe mbulim të dobët të ndryshimeve klimatike dhe lajmeve mjedisore, dhe rezonancë shumë e rrallë me diskutimet aktuale të BE-së lidhur me mjedisin, siç janë aspektet e ekonomisë rrethore.
Projekti 3-vjeçar, i cili filloi më 31 dhjetor 2017, financohet nga Komisioni Evropian. </ P>

Share this Post