Të kuptosh vlerën e aseteve: Administrimi i Bashkëpronësisë

Ky manual, ‘Të kuptosh vlerën e aseteve: Administrimi i Bashkëpronësisë’ u përgatit nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të zbatimit të projektit ” Reduktimi i përdorimit të energjisë dhe i emetimeve të gazit të dioksidit të karbonit CO2 me anë të një pjesëmarrjeje të përbashkët të shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale, për të edukuar banorët dhe për të rritur efiçencën termike në godinat e banimit”, si një iniciativë e përbashkët e Bashkisë Fier, Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, e mbështetur financiarisht nga bashkëfinancimi i Delegacionit të Komunitetit Europian në Tiranë dhe Bashkia Fier.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post

Leave a Comment