Vlerësimi Strategjik Mjedisor Bashkia Berat

Hartimi i raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është ndërrmarrë në kuadër të hartimit të planit të Përgjithshëm Vendor (PPV). Dokumenti VSM-së është zhvilluar paralelisht me procesin e hartimit të PPV-së, sikurse përcaktohet në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”. Mbeshtetja teknike për hartimin dhe përpilimin e këtyre dokumenteve është ofruar në kuadër të Projektit PLGP të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Co-PLAN. Çështjet e analizuara në këtë dokument janë diskutuar dhe për to është rënë dakord me grupet e interesit gjatë proçeseve të konsultimit publik.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post