Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja dhe Zhvillimi i Territorit përbën një nga njësitë kyçe të Co-PLAN. Prej vitit 1995, Co-PLAN ka punuar me komunitetet dhe institucionet publike për të adresuar çështjet e zhvillimit urban. U themelua si një organizatë, që në fokus të saj kishte çështje të komunitetit dhe që vazhdimisht ka punuar për të krijuar qytete dhe lagje të jetueshme. Co-PLAN u zhvillua gradualisht si një organizatë profesionale e shoqërisë civile e që

Read More

Decentralizim dhe Zhvillim Rajonal Lokal

Decentralizim dhe Zhvillim Rajonal Lokal

Njësia e Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal Lokal u formua si një fushë e re tematike në programin e Co-PLAN në fillim të viteve 2000. Sot, ajo është një nga njësitë kryesore të ekspertizës së organizatës. Për shumë vite, Co-PLAN ka mbështetur njësitë e qeverisjes vendore, OJQ-të dhe komunitetin e biznesit në adresimin e çështjeve të zhvillimit urban përmes përgatitjes së strategjive të zhvillimit territorial, planeve rregulluese urbane, planet e detajuar

Read More

Menaxhim dhe Planifikim Mjedisor

Menaxhim dhe Planifikim Mjedisor

Njësia e Menaxhimit dhe Planifikimit Mjedisor ndërton mbi ndjeshmërinë e Co-PLAN kundrejt impaktit të pakthyeshëm të zhvillimit të shpejtë urban mbi mjedisin. Duke punuar për habitatin, Co-PLAN ka marrë vazhdimisht në konsideratë të gjitha aspektet e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë së ekosistemit si dhe ka konsideruar menaxhimin mjedisor urban e natyror si një dimension të tërthortë për të gjitha projektet dhe iniciativat e tij. Përmirësimi i standardeve të shërbimeve për një

Read More

Kërkim dhe Ndikim Politikash

Kërkim dhe Ndikim Politikash

Në bashkëpunim me aktorët përkatës dhe me synimin për të gjeneruar njohuri dhe praktika të mira të qeverisjes, Co-PLAN ka zhvilluar apo adoptuar një sërë instrumentesh të qeverisjes së mirë. Krijimi i këtyre instrumenteve është mbështetur vazhdimisht me procese të njohjes së kontekstit lokal, dhe më pas me përshtatjen e metodologjive bashkëkohore me realitetin shqiptar. Përveç proceseve të pjesëmarrjes dhe përqasjes me bazë komunitare, Co-PLAN i ka dedikuar jo pak

Read More