Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve – Manual

Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve – Manual

Manuali i Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve është rezultat i përpjekjeve inteniseve dhe eksperiencës së autorëve shprehur këtu edhe opinionin thelbësor marrë nga konsultimet publike me grupet e interest. Manuali është përgatitur nga stafi i Co-PLAN dhe HIS Shqipëri / dldp si edhe nga ekspertiza teknike e CSD Ingenierus Zvicër. Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Planifikimi [gjithë]përfshirës – Manual për Qytetarët dhe Autoritetet

Planifikimi [gjithë]përfshirës – Manual për Qytetarët dhe Autoritetet

Ky manual përpiqet të sjellë në shqip një përmbledhje udhëzimesh të praktikës ndërkombëtare për planifikimin gjithëpërfshirës, të cilat janë kuruar për t`iu përshtatur konteksit shqiptar. Ky kurim realizohet përmes eksperiencës së planifikuesve të Co-PLAN dhe Universitetit POLIS prej tashmë 20 vitesh në fushën e planifikimit gjithëpërfshirës dhe pasurohet me eksperiencat më të fundit në këtë drejtim në Shqipëri, të realizuara nga PLGP për Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin

Read More

Zhvillimi Urban dhe Rikualifikimi Mjedisor

Zhvillimi Urban dhe Rikualifikimi Mjedisor

Ky dokument është synon të mobilizoj bashkëpunimin e sektorit publik dhe privat si edhe përmes pjesëmarrjes së shoqërisë civile. Projekti fokusohet në nevojat prioritare, siç është ai i menaxhimit të mbeturinave ur¬bane, mbrojtja e mjedisit, edukimi etj. Projekti u realiza me bashkepunimin e Bashkise Kuçovë dhe Kamëz si edhe nën suporin teknik të Co-PLAN edhe me mbështejen e CISP (Komiteti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Popujve. Ju mund të shkarkoni materialin

Read More

Planifikimi dhe zhvillimi i territorit në Shqipëri – Udhëzues për qytetarët

Planifikimi dhe zhvillimi i territorit në Shqipëri – Udhëzues për qytetarët

Udhëzuesi për qytetarët: Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri, u përgatit nga Co-PLAN si mbështetje ndaj Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, përmes financimit të Bankës Botërore. Udhëzuesi i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ndihmon qytetarët shqiptarë, për të kuptuar legjislacionin e planifikimit të territorit, për mënyrën se si ata preken, dhe për ta zbatuar korrektësisht atë. Ky dokument përbën një burim informacioni për këdo që interesohet për zhvillim

Read More

Të kuptosh vlerën e aseteve: Administrimi i Bashkëpronësisë

Të kuptosh vlerën e aseteve: Administrimi i Bashkëpronësisë

Ky manual, ‘Të kuptosh vlerën e aseteve: Administrimi i Bashkëpronësisë’ u përgatit nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të zbatimit të projektit ” Reduktimi i përdorimit të energjisë dhe i emetimeve të gazit të dioksidit të karbonit CO2 me anë të një pjesëmarrjeje të përbashkët të shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale, për të edukuar banorët dhe për të rritur efiçencën termike në godinat e banimit”, si një

Read More