A është ETIS një opsion i realizueshëm për nxitjen e turizmit të qëndrueshëm?

A është ETIS një opsion i realizueshëm për nxitjen e turizmit të qëndrueshëm?

Lexoni artikullin e plotë:  Is ETIS a Viable Option for Fostering Sustainable Tourism? Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 94-104 Peter Nientied, Dritan Shutina Përmbledhje ETIS është Sistemi Evropian i Treguesve të Turizmit, i cili u propozua nga BE-ja në vitin 2016. Ky artikull analizon nëse ETIS mund të jetë një mundësi e vlefshme dhe praktike për qeverisjen e destinacionit turistik në Shqipëri. ETIS është më shumë se vetëm

Read More

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Sustainable Tourism Development in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 84-93 Aida Ciro, Merita Toska Përmbledhje Rëndësia e turizmit për Shqipërinë po rritet. Përkundër qasjes së miratuar, të gjitha qeveritë e zgjedhura në vitet e fundit kanë konverguar në potencialin që sektori i turizmit ka për të nxitur zhvillimin ekonomik. Për këtë qëllim, strategji të shumta janë hartuar, në nivel kombëtar dhe vendor, shumica

Read More

Reforma administrativeterritoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës?

Reforma administrativeterritoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës?

Lexoni artikullin e plotë: Territorial Administrative Reform and the Decentralization Strategy – Progress towards the Desired Objectives after a Governing Mandate Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 69-83 Merita Toska, Anila Bejko (Gjika) Përmbledhje Procesi dhe reformat decentralizuese, reforma administrative–territoriale dhe efektet e tyre në vend ishin subjekt i debateve të gjera ndër ekspertë dhe media veçanërisht përgjatë vitit 2017. Hartimi dhe zbatimi i këtyre reformave u frymëzua dhe

Read More

Zhvillimi i tokës në Shqipëri – sfida dhe inovacion

Zhvillimi i tokës në Shqipëri – sfida dhe inovacion

Lexoni artikullin e plotë: Land Development in Albania – Challenges and Innovations Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 55-68 Rudina Toto, Ledio Allkja Përmbledhje Zhvillimi i tokës në Shqipëri ka evoluar në etapa të rëndësishme pas rënies së sistemit totalitar në fillim të viteve ‘90. Kuadri ligjor dhe instrumentet që synojnë drejtimin e zhvillimit janë zgjeruar dhe pasuruar ndjeshëm, madje dhe me instrumente novatore të cilat kapin vlerën e

Read More

Evropianizimi i planifikimit të territorit në Shqipëri

Evropianizimi i planifikimit të territorit në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Europeanisation of Spatial Planning in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 38-54 Ledio Allkja Përmbledhje Ky artikull hulumton Evropianizimin e sistemit të planifikimit Shqiptar. Duke marrë në konsideratë pozicionin e Shqipërisë në lidhje me procesin e Integrimit Evropian dhe ndikimin që mund të ketë në territor procesi i negociatave për përshtatjen dhe transpozimin e legjislacionit, direktivave dhe politikave sektoriale të BE-së, është e rëndësishme

Read More

Drejt një mekanizmi më efektiv për financimin e zhvillimit rajonal në Shqipëri

Drejt një mekanizmi më efektiv për financimin e zhvillimit rajonal në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Albania Towards a more Effective Financing Mechanism Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 24-37 Kejt Dhrami, Anila Bejko (Gjika) Përmbledhje Me miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, SKZHI (2015-2020), në vitin 20161, Shqipëria ka ndërmarrë një hap shumë domethënës për ngritjen e një kornize të qëndrueshme ligjore/ institucionale për zhvillimin rajonal. Gjithsesi, nevojitet të hidhen disa hapa të tjerë të rëndësishëm, në mënyrë që

Read More

Sfidat dhe rruga drejt zhvillimit rajonal në Shqipëri

Sfidat dhe rruga drejt zhvillimit rajonal në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Challenges of Regional Development in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 08-23; Fiona Imami, Anila Bejko (Gjika), Dritan Shutina Përmbledhje Zhvillimi rajonal dhe ai territorial janë nxitur përgjithësisht nga qëllime dhe objektiva politike të ndryshme, të paktën siç dëshmohet nga praktika. Duke qenë një proces specifik për kontekstin në të cilin ndodhin/zbatohen këto reforma, nuk ekziston një formë, një metodologji apo një proces i

Read More