Evropianizimi i planifikimit të territorit në Shqipëri

Evropianizimi i planifikimit të territorit në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Europeanisation of Spatial Planning in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 38-54 Ledio Allkja Përmbledhje Ky artikull hulumton Evropianizimin e sistemit të planifikimit Shqiptar. Duke marrë në konsideratë pozicionin e Shqipërisë në lidhje me procesin e Integrimit Evropian dhe ndikimin që mund të ketë në territor procesi i negociatave për përshtatjen dhe transpozimin e legjislacionit, direktivave dhe politikave sektoriale të BE-së, është e rëndësishme

Read More

Drejt një mekanizmi më efektiv për financimin e zhvillimit rajonal në Shqipëri

Drejt një mekanizmi më efektiv për financimin e zhvillimit rajonal në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Albania Towards a more Effective Financing Mechanism Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 24-37 Kejt Dhrami, Anila Bejko (Gjika) Përmbledhje Me miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, SKZHI (2015-2020), në vitin 20161, Shqipëria ka ndërmarrë një hap shumë domethënës për ngritjen e një kornize të qëndrueshme ligjore/ institucionale për zhvillimin rajonal. Gjithsesi, nevojitet të hidhen disa hapa të tjerë të rëndësishëm, në mënyrë që

Read More

Sfidat dhe rruga drejt zhvillimit rajonal në Shqipëri

Sfidat dhe rruga drejt zhvillimit rajonal në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Challenges of Regional Development in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 08-23; Fiona Imami, Anila Bejko (Gjika), Dritan Shutina Përmbledhje Zhvillimi rajonal dhe ai territorial janë nxitur përgjithësisht nga qëllime dhe objektiva politike të ndryshme, të paktën siç dëshmohet nga praktika. Duke qenë një proces specifik për kontekstin në të cilin ndodhin/zbatohen këto reforma, nuk ekziston një formë, një metodologji apo një proces i

Read More