Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

“Mushkëritë e gjelbra për qytetet tona – platforma alternative dhe bottom-up e monitorimit për cilësinë e ajrit, ndotjen e zhurmës dhe gjelbërimin urban për ndikimin e politikave në nivel lokal” ka për qëllim zhvillimin dhe pilotimin e një platforme alternative për monitorimin dhe avokimin e ndikimit të politikave në qytete.  Projekti 3 vjeçar i financuar nga BE, i cili pilotohet në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër, zbatohet nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Milieukontakt Shqipëri si dhe pesë organizata lokale.

Projekti fokusohet në zhvillimin dhe pilotimin e një platforme alternative për monitorimin e ndotjes ajrit, të zhurmës dhe gjelbërimit urban (plotësisht në përputhje me direktivat e BE). Duke pasur parasysh objektivin e përgjithshëm të forcimit të organizatave mjedisore lokale të shoqërisë civile për të ndikuar në politikat mjedisore dhe performancën në nivel lokal, projekti gjithashtu fokusohet në mbështetjen e OShC-ve në procesin e prodhimit të të dhënave cilësore të monitorimit për advokim dhe ndërgjegjësim të publikut.

Share this Post