Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve – Manual

Manuali i Planifikimi i Menaxhimit Lokal të Mbetjeve është rezultat i përpjekjeve inteniseve dhe eksperiencës së autorëve shprehur këtu edhe opinionin thelbësor marrë nga konsultimet publike me grupet e interest. Manuali është përgatitur nga stafi i Co-PLAN dhe HIS Shqipëri / dldp si edhe nga ekspertiza teknike e CSD Ingenierus Zvicër.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post