Zhvillimi Urban dhe Rikualifikimi Mjedisor

Ky dokument është synon të mobilizoj bashkëpunimin e sektorit publik dhe privat si edhe përmes pjesëmarrjes së shoqërisë civile. Projekti fokusohet në nevojat prioritare, siç është ai i menaxhimit të mbeturinave ur¬bane, mbrojtja e mjedisit, edukimi etj. Projekti u realiza me bashkepunimin e Bashkise Kuçovë dhe Kamëz si edhe nën suporin teknik të Co-PLAN edhe me mbështejen e CISP (Komiteti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Popujve.

Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Share this Post