#NAD2021

#NAD2021

Vepro kudo je, dhe si mundesh! Bashkoju #NAD2021 Në morinë e problemeve dhe sfidave të përditshme, gjenden dhe hapësirat e mundësitë për të kërkuar dhe arritur ndryshime të prekshme. Mundësia për të provuar, dhe për të mos hequr dorë është një pushtet i prekshëm në duart e njerëzve të zakonshëm, të cilët kur guxojnë, mund të formëzojnë ndryshime të jashtëzakonshme. Ndaj këtë 22 tetor, pavarësisht ku ndodheni dhe çfarë nisme

Read More

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin thirrjen për modulet e granteve të Iniciativës dhe Partneritetit. Me një fokus të qartë për organizatat mjedisore këto dy module të granteve synojnë mbështetje direkte për  adresimin e problematikave mjedisore të lidhura ngushtë me efektin që kanë mbi komunitete në të gjithë territorin e Shqipërisë. .

Read More

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2020

Status Raporti i Financave Publike Vendore 2020

“Status Raporti i Financave Publike Vendore për Vitin 2020”, paraqet një pasqyrë gjithëpërfshirëse mbi burimet e financimit dhe përdorimin e tyre nga 61 bashkitë në vend. Ky raport përmbledh gjetjet dhe sfidat kryesore me të cilat u perballën komunat në kohën e pandemisë COVID-19 gjatë vitit 2020. Ju mund  të shkarkoni raportin këtu.

#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities

Projekti #EUforMunicipalities zbatohet nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit me partnerët Rrjetin e Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore (NALAS), Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë, Shoqatën për Autonominë Vendore si dhe EcoPartners me mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimi Evropian në Shqipëri. Ky projekt synon të nxisë potencialin e zhvillimit të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Gjatë zbatimit të tij

Read More

Analizë mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në bujqësi dhe turizëm në Shqipëri

Analizë mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në bujqësi dhe turizëm në Shqipëri

Tregu i punës në Shqipëri rregullohet me ligj nga ‘Kodi i Punës’, i cili nuk e njeh punën sezonale si formë specifike të angazhimit në marrëdhënie pune, por e sheh atë si punë me kohë të pjesshme. Duke marrë parasysh nevojën e ngutshme për të shqyrtuar dhe analizuar sistemin e punësimit në Shqipëri në lidhje me nivelin relativisht të lartë të punësimit sezonal, gjatë periudhës mars-tetor 2020 u ndërmor një

Read More

Takimi i parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL“Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”.

Takimi i parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL“Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”.

Dje, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organizoi takimin e parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”. Përfaqësuesit nga organizatat mjedisore dhe aktivistët u njohën me instrumentet që do të përdoren për të kuptuar më tepër problematikat mjedisore që ndikojnë në jetën e komunitetit në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Të dhënat e mbledhura

Read More

57th World Planning Congress

57th World Planning Congress

The International Society of City and Regional Planners’ (ISOCARP) 57th World Planning Congress taking place on 8-11 November 2021 in Doha, Qatar is extending the abstract submission deadline for its five tracks and special sessions and forums! KEY DATES: 31 May 2021: Deadline for Abstract Submission 22-29 June 2021: Notification of Acceptance or Rejection 31 August 2021: Final date for authors to register and pay in order to be included in the Congress

Read More

Takimi informues për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri – ideAL”.

Takimi informues për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri – ideAL”.

Ekipi i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit ka përfunduar ciklin e takimeve informuese për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri- ideAL”. Gjatë tre takimeve individët dhe përfaqësuesit e organizatave u njohën me informacione dhe shpjegime ndihmuese lidhur me hapat që duhen ndjekur gjatë hartimit të projekt propozimeve me qëllim ndikimin e politikave lokale apo qendrore. Pyetjet dhe përgjigjet

Read More

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin dhe faktorizimin e Organizatave të Shoqërisë Civile për të adresuar sfidat mjedisore në Shqipëri. Fuqizimi i OSHC-ve do të duhet të kalojë dhe ndikojë komunitetin përfaqësues, autoritetet publike e private lokale. Ky projekt është konceptuar të ketë impakt të matshëm në të gjithë dimensionet ku do të shtrihet. Green-AL syonon që deri në Dhjetor 2023, rrjetet rajonale dhe ajo kombetare të OSHC, aktivistet

Read More