Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans

Journal of Western Balkan Network on Territorial Governance (TG-WeB) Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans is a periodical publication with select policy briefs on matters related to territorial governance, sketching the present situation, the Europeanisation process, the policy and the research and development agenda for the near future. The publication targets policy-makers and policy-influencing actors. Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe Kai

Read More

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja dhe Zhvillimi i Territorit përbën një nga njësitë kyçe të Co-PLAN. Prej vitit 1995, Co-PLAN ka punuar me komunitetet dhe institucionet publike për të adresuar çështjet e zhvillimit urban. U themelua si një organizatë, që në fokus të saj kishte çështje të komunitetit dhe që vazhdimisht ka punuar për të krijuar qytete dhe lagje të jetueshme.Co-PLAN u zhvillua gradualisht si një organizatë profesionale e shoqërisë civile e që krijon

Read More

Decentralizim dhe Zhvillim Rajonal Lokal

Decentralizim dhe Zhvillim Rajonal Lokal

Njësia e Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal Lokal u formua si një fushë e re tematike në programin e Co-PLAN në fillim të viteve 2000. Sot, ajo është një nga njësitë kryesore të ekspertizës së organizatës. Për shumë vite, Co-PLAN ka mbështetur njësitë e qeverisjes vendore, OJQ-të dhe komunitetin e biznesit në adresimin e çështjeve të zhvillimit urban përmes përgatitjes së strategjive të zhvillimit territorial, planeve rregulluese urbane, planet e detajuar

Read More

Menaxhim dhe Planifikim Mjedisor

Menaxhim dhe Planifikim Mjedisor

Njësia e Manaxhimit dhe Planifikimit Mjedisor ndërton mbi ndjeshmërinë e Co-PLAN kundrejt impaktit të pakthyeshëm të zhvillimit të shpejtë urban mbi mjedisin. Duke punuar për habitatin, Co-PLAN ka marrë vazhdimisht në konsideratë të gjitha aspektet e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë së ekosistemit, dhe e ka konsideruar manaxhimin mjedisor urban dhe natyror si një dimension të tërthortë për të gjitha projektet dhe iniciativat e tij. Përmirësimi i standardeve të shërbimeve për një

Read More

Kërkim dhe Ndikim Politikash

Kërkim dhe Ndikim Politikash

Në bashkëpunim me aktorët përkatës, dhe me synimin për të gjeneruar njohuri dhe praktika të mira të qeverisjes, Co-PLAN ka zhvilluar apo adoptuar një sërë instrumentesh të qeverisjes së mirë. Krijimi i këtyre instrumenteve është mbështetur vazhdimisht me procese të njohjes së kontekstit lokal, dhe më pas me përshtatjen e metodologjive bashkëkohore me realitetin shqiptar. Veç proceseve të pjesëmarrjes dhe përqasjes me bazë komunitare, Co-PLAN i ka dedikuar jo pak

Read More

Proposal on the Designation of Development Regions of Albania

The experience of the Government of Albania (since at least 2007) with regional development policy-making processes is currently approaching a climax, where there is political and institutional understanding and agreement that there should be a merge between the Albanian RD domestic policy/intentions and the EU cohesion/RD policy requirements and obligations. The Government has set the appropriate context for this merge to happen gradually, through the implementation of the Regional Management

Read More

Politikëndjekës apo Politikëbërës II

Politikëndjekës apo Politikëbërës II

Në kuadër të projektit “Ndikimi në Politikëbërje – Program për Punë Kërkimore të aplikuar në politika publike”, i mbështetur nga Think Tank Fund (TTF) i Open Society Institute (OSI) në Budapest, u botuan 2 vëllime të i librit: Politikëndjekës apo Politikëbërë. Analiza dhe rekomandime për qeverisjen territoriale në Shqipëri. Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.