Analizë mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në bujqësi dhe turizëm në Shqipëri

Analizë mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në bujqësi dhe turizëm në Shqipëri

Tregu i punës në Shqipëri rregullohet me ligj nga ‘Kodi i Punës’, i cili nuk e njeh punën sezonale si formë specifike të angazhimit në marrëdhënie pune, por e sheh atë si punë me kohë të pjesshme. Duke marrë parasysh nevojën e ngutshme për të shqyrtuar dhe analizuar sistemin e punësimit në Shqipëri në lidhje me nivelin relativisht të lartë të punësimit sezonal, gjatë periudhës mars-tetor 2020 u ndërmor një

Read More

Takimi i parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL“Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”.

Takimi i parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL“Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”.

Dje, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organizoi takimin e parë informues mbi Vlerësimin e Nevojave në kuadër të projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”. Përfaqësuesit nga organizatat mjedisore dhe aktivistët u njohën me instrumentet që do të përdoren për të kuptuar më tepër problematikat mjedisore që ndikojnë në jetën e komunitetit në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Të dhënat e mbledhura

Read More

57th World Planning Congress

57th World Planning Congress

The International Society of City and Regional Planners’ (ISOCARP) 57th World Planning Congress taking place on 8-11 November 2021 in Doha, Qatar is extending the abstract submission deadline for its five tracks and special sessions and forums! KEY DATES: 31 May 2021: Deadline for Abstract Submission 22-29 June 2021: Notification of Acceptance or Rejection 31 August 2021: Final date for authors to register and pay in order to be included in the Congress

Read More

Takimi informues për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri – ideAL”.

Takimi informues për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri – ideAL”.

Ekipi i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit ka përfunduar ciklin e takimeve informuese për Thirrjen e II-të të Projekt Propozimeve, në kuadër të projektit “Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri- ideAL”. Gjatë tre takimeve individët dhe përfaqësuesit e organizatave u njohën me informacione dhe shpjegime ndihmuese lidhur me hapat që duhen ndjekur gjatë hartimit të projekt propozimeve me qëllim ndikimin e politikave lokale apo qendrore. Pyetjet dhe përgjigjet

Read More

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin dhe faktorizimin e Organizatave të Shoqërisë Civile për të adresuar sfidat mjedisore në Shqipëri. Fuqizimi i OSHC-ve do të duhet të kalojë dhe ndikojë komunitetin përfaqësues, autoritetet publike e private lokale. Ky projekt është konceptuar të ketë impakt të matshëm në të gjithë dimensionet ku do të shtrihet. Green-AL syonon që deri në Dhjetor 2023, rrjetet rajonale dhe ajo kombetare të OSHC, aktivistet

Read More

Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit

Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit

Co-PLAN është pjesë e një tjetër projekti të financuar nga programi Horizon 2020, me titull ‘ Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit’ Qëllimi kryesor i projektit WBC-RRI.NET është të nxisë përdorimin e parimeve të Kerkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në nivel territorial në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që më pas të promovojë një

Read More

Thirrje për projekt propozime

Thirrje për projekt propozime

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit shpall ‘Thirrje për Projekt Propozime’ në kuadër të projektit ‘ ideAL – Dialog për Zhvillim Politikash Gjithëpërfshirëse në Shqipëri’.  Projekti ‘ideAL’, i cili zbatohet në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Politikave (EPC) dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes kësaj thirrje synon: (1) Të lehtësohet përfshirja e shoqërisë civile në proces dhe dialog me politikë-bërës në sektorë politikash me prioritet për agjendën e zhvillimit dhe

Read More

15th AESOP Young Academics Conference 2021

15th AESOP Young Academics Conference 2021

Co-PLAN is pleased to co-organize the 15th AESOP Young Academics Conference 2021. The Conference Theme focuses on “Governing the Unknown”. Co-PLAN and POLIS University staff have jointly worked with the AESOP Young Academics Network Coordination Team to prepare the conference. Additionally, Co-PLAN senior staff (Rudina Toto and Anila Gjika) have supported the conference as keynote speakers, track chair and expert clinic. Conference theme: Currently we are going through one of

Read More

Nxitje e zhvillimit ekonomik lokal në zona të pashërbyera nëpërmjet ngritjes së një Tregu të Gjësë së Gjallë dhe një Laboratori Edukativ për Blegtari të Qëndrueshme në Bashkinë Lushnje

Nxitje e zhvillimit ekonomik lokal në zona të pashërbyera nëpërmjet ngritjes së një Tregu të Gjësë së Gjallë dhe një Laboratori Edukativ për Blegtari të Qëndrueshme në Bashkinë Lushnje

Projekti i propozuar dhe paraqitur nga Bashkia e Lushnjës në partneritet me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në përgjigje të Marrëveshjes së Shkëmbimit të Borxhit Italo-Shqiptar (IADSA), ka një objektiv të përgjithshëm që kërkon të mbështesë zhvillimin lokal të qëndrueshëm dhe të promovojë ekonominë e gjelbër bazuar në aktivitetin e tregtisë dhe blegtorisë në Bashkinë e Lushnjes. Në terma më specifikë, projekti synon të: Forcojë zhvillimin ekonomik lokal përmes

Read More

Qeverisje për Ndryshim: Propozime të Shoqërisë Civile

Qeverisje për Ndryshim: Propozime të Shoqërisë Civile

30 vitet e fundit, Shqipëria ka votuar 17 herë, prej të cilave 9 herë për të zgjedhur qeverinë qendrore dhe 8 herë për të zgjedhur kryetarët e bashkive përmes zgjedhjeve vendore. Prej vitesh, përveç cilësisë së posterave dhe fushatave të sofistikuara elektorale, kandidatët u drejtohen njerëzve/votuesve në mënyrë të njëanshme dhe me premtime në këmbim të votave. Kësisoj, premtimet e parealizuara nga zgjedhjet e mëparshme përsëriten, e ndërkohë një tjetër

Read More