Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projektit të financuar nga UNDP “Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive” është të rrisë Kapacitetet e Qeverisjes Lokale në uljen e rrezikut nga katastrofat lokale në Bashkinë Lezhë. Në terma më specifik, parashikohen aktivitetet e mëposhtme: përgatitja e një Strategjie dhe Plani Lokal për Zvogëlimin e Riskut të Fatkeqësive; vlerësimi i shumë rreziqeve përmes GIS; procesi i planifikimit me pjesëmarrje për vlerësimin me shumë rreziqe; vlerësimi

Read More

ideAL – Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri

ideAL – Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me European Policy Center (Bruksel) dhe me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, ka filluar të zbatojë projektin “ideAL- Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri”. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e dialogut të politikave publike në Shqipëri, përmes forcimit të dialogut të politikave në proceset e reformës, dhe duke lehtësuar angazhimin dhe dialogun midis institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore dhe

Read More