Bordi Drejtues

Co-PLAN drejtohet nga një Drejtor Ekzekutiv, i cili këshillohet vazhdimisht me Bordin Drejtues të organizatës si edhe me Bordin Këshillimor. Megjithatë, është vetë stafi ai që përbën thelbin e organizatës nëpërmjet angazhimit të drejtpërdrejtë në zbatimin e projekteve të ndryshme dhe arritjen e rezultateve të dukshme e të prekshme, ndërkohë që strukturat drejtuese punojnë për të rritur rrjetet e bashkëpunëtorëve si edhe për të pozicionuar më fort Co-PLAN në shoqërinë profesionale shqiptare. Bordi Drejtues i Co-PLAN është një strukturë vendim-marrëse i përbërë nga tre anëtarë, Dr Sokol Çelo, Prof. Dr Besnik Aliaj dhe Doc. Sotir Dhamo. Ky bord kryesohet nga Dr Çelo, dhe mer vendime në lidhje me politikat dhe strategjitë e përgjithshme organizative. Bordi Këshillimor i Organizatës përbëhet nga Dr. Peter Nientied (Hollandë), John Driscoll  (SHBA) dhe Prof. Maros Finka (Sllovaki). Ju mund të njiheni me anëtarët e bordit tonë këshillimor këtu.

Dr. Sokol Çelo – Drejtues Bordi
Kryeson Bordin Drejtues të Co-PLAN që nga viti 2002. Aktualisht punon si Asistent Profesor i Manaxhimit të Biznesit Ndërkombëtar në Suffolk University, Boston, SHBA. Dr. Çelo, matematicien nga kualifikimi, thelloi studimet e tij në fushën e administrimit të biznesit, duke e përqendruar në vendim-marrjet lidhur me vendin se ku investojnë korporatat multinacionale.

Prof. Dr. Besnik Aliaj – Anëtar Bordi
Një bashkëthemelues i Co-PLAN dhe Rektori aktual i Universitetit Polis, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit, ku ai jep lëndën e projektimit urban. Prof.Dr. Aliaj është planifikues urban, për nga kualifikimet dhe profesioni, autor i shumë botimeve në këtë fushë dhe i ftuar nderi në konferenca të ndryshme ndërkombëtare. Aktualisht ai është anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe ‘Qytetar Nderi i Komunës së Kamzës’.

Doc. Sotir Dhamo – Anëtar Bordi
Administratori i bordit themelues të Universitetit Polis si dhe pedagog i dy kurseve: Dizajn Urban dhe Analizë Territori e Vendbanimeve Njerëzore. Doc. Dhamo është redaktor i periodikut shkencor të U_POLIS, “Forum A + P” dhe angazhohet në punë kërkimore e konsulencë në fushën e planifikimit urban dhe projektimit urban. Gjithashtu, është autor i botimeve të shumta në këtë fushë.

Dr. Peter Nientied ka shërbyer si këshilltar i Co-PLAN prej themelimit. Në Hollandë, Peter Nientied angozhet në mësimdhënie në fushën e manaxhimit të inovacionit dhe zhvillimit organizativ. Në Shqipëri, Peter, Nientied ka kontribuar në disa projekte të Co-PLAN. Ai gjithashtu jep mësim në Universitetin POLIS, në programin e masterit në Administrim Biznesi (MBA), ku ai gjithashtu kryen punë kërmikore – aktualisht mbi çështje të zhvilimit të turizmit të qendrueshëm në Ballkan dhe manaxhimit të inovacionit.

Dr. Sokol ÇELO

Prof. Dr. Besnik ALIAJ

Doc. Sotir DHAMO

Share this Page: