Vlerësimi Strategjik Mjedisor Bashkia Fier

Vlerësimi Strategjik Mjedisor Bashkia Fier

Hartimi i raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është ndërrmarrë në kuadër të hartimit të planit të Përgjithshëm Vendor (PPV). Dokumenti VSM-së është zhvilluar paralelisht me procesin e hartimit të PPV-së, sikurse përcaktohet në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”. Mbeshtetja teknike për hartimin dhe përpilimin e këtyre dokumenteve është ofruar në kuadër të Projektit PLGP të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Co-PLAN.

Read More

Vlerësim Strategjik Mjedisor – Bashkia Lushnje

Vlerësim Strategjik Mjedisor – Bashkia Lushnje

Hartimi i raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është ndërrmarrë në kuadër të hartimit të planit të Përgjithshëm Vendor (PPV). Dokumenti VSM-së është zhvilluar paralelisht me procesin e hartimit të PPV-së, sikurse përcaktohet në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”. Mbeshtetja teknike për hartimin dhe përpilimin e këtyre dokumenteve është ofruar në kuadër të Projektit PLGP të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Co-PLAN.

Read More

Vlerësim Strategjik Mjedisor – Bashkia Elbasan

Vlerësim Strategjik Mjedisor – Bashkia Elbasan

Hartimi i raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është ndërrmarrë në kuadër të hartimit të planit të Përgjithshëm Vendor (PPV). Dokumenti VSM-së është zhvilluar paralelisht me procesin e hartimit të PPV-së, sikurse përcaktohet në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”. Mbeshtetja teknike për hartimin dhe përpilimin e këtyre dokumenteve është ofruar në kuadër të Projektit PLGP të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Co-PLAN.

Read More

Vlerësimi Strategjik Mjedisor Bashkia Berat

Vlerësimi Strategjik Mjedisor Bashkia Berat

Hartimi i raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është ndërrmarrë në kuadër të hartimit të planit të Përgjithshëm Vendor (PPV). Dokumenti VSM-së është zhvilluar paralelisht me procesin e hartimit të PPV-së, sikurse përcaktohet në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”. Mbeshtetja teknike për hartimin dhe përpilimin e këtyre dokumenteve është ofruar në kuadër të Projektit PLGP të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Co-PLAN.

Read More

Politikëndjekës apo Politikëbërës II

Politikëndjekës apo Politikëbërës II

Në kuadër të projektit “Ndikimi në Politikëbërje – Program për Punë Kërkimore të aplikuar në politika publike”, i mbështetur nga Think Tank Fund (TTF) i Open Society Institute (OSI) në Budapest, u botuan 2 vëllime të i librit: Politikëndjekës apo Politikëbërë. Analiza dhe rekomandime për qeverisjen territoriale në Shqipëri. Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Politikëndjekës apo Politikëbërës I

Politikëndjekës apo Politikëbërës I

Në kuadër të projektit “Ndikimi në Politikëbërje – Program për Punë Kërkimore të aplikuar në politika publike”, i mbështetur nga Think Tank Fund (TTF) i Open Society Institute (OSI) në Budapest, u botuan 2 vëllime të i librit: Politikëndjekës apo Politikëbërë. Analiza dhe rekomandime për qeverisjen territoriale në Shqipëri. Ju mund të shkarkoni materialin e plotë këtu.

Praktika të reja për zhvillimin dhe manaxhimin e tokës në Shqipëri

Praktika të reja për zhvillimin dhe manaxhimin e tokës në Shqipëri

Ky libër është botuar në kuadër të projektit “Promovimi i Partneriteteve për Qytetet e Përbashkëta”, një iniciativë e Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Tiranë dhe IHS, Instituti për Strehim dhe Studime të Zhvillimit Urban, Rotterdam. Projekti në fjalë është mbështetur nga Qeveria Holandeze përmes programit MATRA. Ashtu si dhe projekti, libri synon në thelb ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike si dhe të profesionistëve të fushës për një qeverisje

Read More

Udhëzues Praktik – Efiçienca Termike

Udhëzues Praktik – Efiçienca Termike

Termoizolimi i ndërtesave – një alternativë për të kursyer energjinë e shpenzuar në familjet tona. Udhëzues praktik për të arritur efiçiencën termike në ndërtesat e banimit. Ky manual u përgatit nga Co-Plan Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të zbatimit të projektit “Reduktimi i përdorimit të energjisë dhe i emetimeve të gazit të dioksidit të karbonit CO2 me anë të një pjesëmarrjeje të përbashkët të shoqërisë civile dhe qeverisjes

Read More

Studimi mbi Vlerësimin e Potencialeve të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri

Studimi mbi Vlerësimin e Potencialeve të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri

Studimi “Vlerësimi i Potencialeve të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri” është kryer nga Co – PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të projektit “Energjitë e Qëndrueshme për Shqipërinë” i financuar nga Cord-aid. Përgjatë hartimit dhe kryerjes së këtij studimi kanë dhënë asistencën e tyre mjaft ekspert të fushës. Ky sudim reflekton një pikpamje shkencore të potencialeve energjitke të Republikës së Shqipërisë kryesisht me fokus në energjitë e rinovueshme.

Read More