Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Lexoni periodikun e plotë: Territorial Governance in Albania 2018 Periodiku Qeverisja Territoriale në Shqipëri botohet një herë në vit. Artikujt e këtij periodiku bazohen në punë kërkimore shkencore dhe vlerësime ekspertësh. Artikujt synojnë të prodhojnë njohuri që ndikon formësimin e politikave publike në Shqipëri në lidhje me qeverisjen territoriale dhe marrëdhënien e saj me procesin e Europianizimit. Publikimi i periodikut kryhet në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht, njëkohësisht. Tabela

Read More

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Lexoni artikullin e plotë: The Urban Dimension of the EU Cohesion Policy and Beyond Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 167-177 Iván Tosics Përmbledhje Politika e Kohezionit është, pa dyshim, një ndër pjesët më me vlerë dhe më novatore të politikave të Bashkimit Evropian. Ky artikull e përshkruan atë shkurtimisht nga këndvështrimi i Komisionit Evropian (konkretisht DG REGIO). Më pas, përshkrimi përqaset me një analizë kritike të mangësive të

Read More

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Lexoni artikullin e plotë: European Spatial Integration: The Western Balkans Discontinuity Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 156-166 Giancarlo Cotella Përmbledhje Axhenda e BE-së për territorin ka marrë gjithnjë e më shumë vrull duke filluar nga fundi i viteve 1980. Në atë periudhë, u hartuan një sërë strategjish dhe vizionesh për territorin, të cilat reflektonin mbi trajektoret e zhvillimit të asaj kohe dhe, në një aspekt më praktik, ofronin

Read More

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Lexoni artikullin e plotë: Territorial Governance Challenges of the Western Balkans in Europe Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 143-155 Co-PLAN, Institute for Habitat Development Përmbledhje Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale (TG-WeB) u krijua në Tiranë në Maj 2018. Organizata nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, të mbështetura nga partnerë të tyre prej vendeve të Bashkimit Evropian (BE), u bashkuan për promovimin e konceptit të Qeverisjes Territoriale

Read More

Sektori i energjisë dhe BRE në kontekstin shqiptar

Sektori i energjisë dhe BRE në kontekstin shqiptar

Lexoni artikullin e plotë: Energy Sector Towards the Renewable Potential in the Albanian Context Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 122-142 Rodion Gjoka Përmbledhje Sektori i energjisë sot prezantohet si një forcë orientuese ndaj ndryshimeve rrënjësore që po ndodhin në Shqipëri. Kalimi prej burimeve energjetike me bazë fosile dhe atomike, me ndikim të theksuar në mjedis, drejt prodhimit të energjisë së rinovueshme po rijetëzon ekonomi dhe shtete në shkallë

Read More

Qeverisja për zgjidhjen e problematikave që lidhen me ndryshimet klimatike

Qeverisja për zgjidhjen e problematikave që lidhen me ndryshimet klimatike

Lexoni artikullin e plotë: Governance for Climate Change Resolution Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 105-121 Rodion Gjoka, Xhesika Hoxha, Kristi Bashmili Përmbledhje Një vlerësim në shkallë të gjerë i qasjes së qeverisjes dhe menaxhimit ndaj kontekstit kompleks dhe të paparashikueshëm të ndryshimeve klimatike, si dhe i efekteve dinamike të këtyre të fundit në sistemet sociale, ekologjike dhe atmosferike përbën thelbin e këtij artikulli. Në Shqipëri, ndikimet e ndryshimeve

Read More

A është ETIS një opsion i realizueshëm për nxitjen e turizmit të qëndrueshëm?

A është ETIS një opsion i realizueshëm për nxitjen e turizmit të qëndrueshëm?

Lexoni artikullin e plotë:  Is ETIS a Viable Option for Fostering Sustainable Tourism? Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 94-104 Peter Nientied, Dritan Shutina Përmbledhje ETIS është Sistemi Evropian i Treguesve të Turizmit, i cili u propozua nga BE-ja në vitin 2016. Ky artikull analizon nëse ETIS mund të jetë një mundësi e vlefshme dhe praktike për qeverisjen e destinacionit turistik në Shqipëri. ETIS është më shumë se vetëm

Read More

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri

Lexoni artikullin e plotë: Sustainable Tourism Development in Albania Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 84-93 Aida Ciro, Merita Toska Përmbledhje Rëndësia e turizmit për Shqipërinë po rritet. Përkundër qasjes së miratuar, të gjitha qeveritë e zgjedhura në vitet e fundit kanë konverguar në potencialin që sektori i turizmit ka për të nxitur zhvillimin ekonomik. Për këtë qëllim, strategji të shumta janë hartuar, në nivel kombëtar dhe vendor, shumica

Read More

Reforma administrativeterritoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës?

Reforma administrativeterritoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës?

Lexoni artikullin e plotë: Territorial Administrative Reform and the Decentralization Strategy – Progress towards the Desired Objectives after a Governing Mandate Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 69-83 Merita Toska, Anila Bejko (Gjika) Përmbledhje Procesi dhe reformat decentralizuese, reforma administrative–territoriale dhe efektet e tyre në vend ishin subjekt i debateve të gjera ndër ekspertë dhe media veçanërisht përgjatë vitit 2017. Hartimi dhe zbatimi i këtyre reformave u frymëzua dhe

Read More

Zhvillimi i tokës në Shqipëri – sfida dhe inovacion

Zhvillimi i tokës në Shqipëri – sfida dhe inovacion

Lexoni artikullin e plotë: Land Development in Albania – Challenges and Innovations Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 55-68 Rudina Toto, Ledio Allkja Përmbledhje Zhvillimi i tokës në Shqipëri ka evoluar në etapa të rëndësishme pas rënies së sistemit totalitar në fillim të viteve ‘90. Kuadri ligjor dhe instrumentet që synojnë drejtimin e zhvillimit janë zgjeruar dhe pasuruar ndjeshëm, madje dhe me instrumente novatore të cilat kapin vlerën e

Read More