Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe

Cooperate on Territorial Governance to Address Major Development Challenges in Europe

Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, I, 2019, 08-15 Kai Böhme Summary In Europe (not just the EU), societal and territorial fragmentation, along with spatial inequalities are a growing challenge to the development of our places and societies. They are further fuelled by exogenous and endogenous development trends that affect future spatial developments. This article provides a quick glance at major development trends shaping Europe’s future development

Read More

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Ngjarjet e fund-nëntorit 2019 mishëruan një krizë të paralajmëruar sa i përket sigurisë dhe cilësisë së planifikimit, ndërtimit, administrimit dhe qeverisjes të territorit/qyteteve në të gjitha hallkat dhe dimensionet në Shqipëri. Kjo krizë madhore dëshmoi dështim në në qytetbërje, pavarësisht punës së bërë në disa sektorë apo drejtime. Po ashtu ka dalë në pah fakti i mungesës së përgatitjes së mirëfilltë për të përballuar, parandaluar, apo zbutur efektet e katastrofave,

Read More

Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Ballkani Perëndimor në Axhendën Territoriale pas 2020 – një mundësi për të mos u humbur

Rishikimi i Axhendës Territoriale është diskutuar në nivel evropian duke theksuar nevojën për një dimension më të fortë territorial në hartimin e politikave dhe fuqizimin e lojtarëve lokalë dhe rajonalë për t’u angazhuar në proceset e bashkëpunimit dhe vizionimit. Në të njëjtën kohë, në Ballkanin Perëndimor, ekziston një diskutim nga poshtë-lart lidhur me nevojën për të forcuar qeverisjen territoriale dhe për të fuqizuar aktorët e shoqërisë civile në nivel lokal

Read More

Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Qeverisja Territoriale në Shqipëri

Lexoni periodikun e plotë: Territorial Governance in Albania 2018 Periodiku Qeverisja Territoriale në Shqipëri botohet një herë në vit. Artikujt e këtij periodiku bazohen në punë kërkimore shkencore dhe vlerësime ekspertësh. Artikujt synojnë të prodhojnë njohuri që ndikon formësimin e politikave publike në Shqipëri në lidhje me qeverisjen territoriale dhe marrëdhënien e saj me procesin e Europianizimit. Publikimi i periodikut kryhet në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht, njëkohësisht. Tabela

Read More

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Dimensioni urban i Politikës së Kohezionit të BE-së dhe më tej

Lexoni artikullin e plotë: The Urban Dimension of the EU Cohesion Policy and Beyond Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 167-177 Iván Tosics Përmbledhje Politika e Kohezionit është, pa dyshim, një ndër pjesët më me vlerë dhe më novatore të politikave të Bashkimit Evropian. Ky artikull e përshkruan atë shkurtimisht nga këndvështrimi i Komisionit Evropian (konkretisht DG REGIO). Më pas, përshkrimi përqaset me një analizë kritike të mangësive të

Read More

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Integrimi hapësinor i Evropës: mosvijimësia e Ballkanit Perëndimor

Lexoni artikullin e plotë: European Spatial Integration: The Western Balkans Discontinuity Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 156-166 Giancarlo Cotella Përmbledhje Axhenda e BE-së për territorin ka marrë gjithnjë e më shumë vrull duke filluar nga fundi i viteve 1980. Në atë periudhë, u hartuan një sërë strategjish dhe vizionesh për territorin, të cilat reflektonin mbi trajektoret e zhvillimit të asaj kohe dhe, në një aspekt më praktik, ofronin

Read More

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Sfidat e qeverisjes territoriale të Ballkanit Perëndimor në rrugëtimin drejt Evropës

Lexoni artikullin e plotë: Territorial Governance Challenges of the Western Balkans in Europe Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 143-155 Co-PLAN, Institute for Habitat Development Përmbledhje Rrjeti i Ballkanit Perëndimor për Qeverisjen Territoriale (TG-WeB) u krijua në Tiranë në Maj 2018. Organizata nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, të mbështetura nga partnerë të tyre prej vendeve të Bashkimit Evropian (BE), u bashkuan për promovimin e konceptit të Qeverisjes Territoriale

Read More

Sektori i energjisë dhe BRE në kontekstin shqiptar

Sektori i energjisë dhe BRE në kontekstin shqiptar

Lexoni artikullin e plotë: Energy Sector Towards the Renewable Potential in the Albanian Context Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 122-142 Rodion Gjoka Përmbledhje Sektori i energjisë sot prezantohet si një forcë orientuese ndaj ndryshimeve rrënjësore që po ndodhin në Shqipëri. Kalimi prej burimeve energjetike me bazë fosile dhe atomike, me ndikim të theksuar në mjedis, drejt prodhimit të energjisë së rinovueshme po rijetëzon ekonomi dhe shtete në shkallë

Read More

Qeverisja për zgjidhjen e problematikave që lidhen me ndryshimet klimatike

Qeverisja për zgjidhjen e problematikave që lidhen me ndryshimet klimatike

Lexoni artikullin e plotë: Governance for Climate Change Resolution Qeverisja Territoriale në Shqipëri, I, 2018, Faqja 105-121 Rodion Gjoka, Xhesika Hoxha, Kristi Bashmili Përmbledhje Një vlerësim në shkallë të gjerë i qasjes së qeverisjes dhe menaxhimit ndaj kontekstit kompleks dhe të paparashikueshëm të ndryshimeve klimatike, si dhe i efekteve dinamike të këtyre të fundit në sistemet sociale, ekologjike dhe atmosferike përbën thelbin e këtij artikulli. Në Shqipëri, ndikimet e ndryshimeve

Read More