Puna kërkimore dhe konsultative e Co-PLAN ndërton mbi katër fusha ekspertize: Zhvillimi Urban dhe Rajonal, Manaxhimi i Financave Publike, Manaxhimi i Mjedisit Urban dhe Punë Kërkimore e Politikave Publike , si një element i integruar në të gjitha fushat. Co-PLAN ka eksperiencë të gjatë dhe portofol të larmishëm pune kërkimore në fushat e ekspertizës, veçanërisht në fushën e përgatitjes së planeve rregullues, planeve strategjikë, projekteve zhvillimorë, financave publike, vlerësimeve të ndryshme mjedisore, etj. Secila fushë ekspertize manaxhohet nga një njësi e dedikuar, dhe ofron një portofol të fokusuar shërbimesh konsultative, eksperiencash, dhe eskpertësh të kualifikuar. Krahas katër fushave të ekspertizës, Co-PLAN është i angazhuar dhe në fuqizimin e shoqërisë civile. Ky seksion ju ofron mundësinë të njiheni me secilin portofol.

Qeverisja Territoriale dhe Planifikim Hapësinor

Qeverisja dhe Zhvillimi i Territorit përbën një nga njësitë kyçe të Co-PLAN. Prej vitit 1995, Co-PLAN ka punuar me komunitetet dhe institucionet publike për të adresuar çështjet e zhvillimit urban. U themelua si një organizatë, që në fokus të saj kishte çështje të komunitetit dhe që vazhdimisht ka punuar për të krijuar qytete dhe lagje të jetueshme. Co-PLAN u zhvillua gradualisht si një organizatë profesionale e shoqërisë civile e që

Read More

Decentralizim dhe Zhvillim Rajonal Lokal

Njësia e Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal Lokal u formua si një fushë e re tematike në programin e Co-PLAN në fillim të viteve 2000. Sot, ajo është një nga njësitë kryesore të ekspertizës së organizatës. Për shumë vite, Co-PLAN ka mbështetur njësitë e qeverisjes vendore, OJQ-të dhe komunitetin e biznesit në adresimin e çështjeve të zhvillimit urban përmes përgatitjes së strategjive të zhvillimit territorial, planeve rregulluese urbane, planet e detajuar

Read More

Menaxhim dhe Planifikim Mjedisor

Njësia e Menaxhimit dhe Planifikimit Mjedisor ndërton mbi ndjeshmërinë e Co-PLAN kundrejt impaktit të pakthyeshëm të zhvillimit të shpejtë urban mbi mjedisin. Duke punuar për habitatin, Co-PLAN ka marrë vazhdimisht në konsideratë të gjitha aspektet e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë së ekosistemit si dhe ka konsideruar menaxhimin mjedisor urban e natyror si një dimension të tërthortë për të gjitha projektet dhe iniciativat e tij. Përmirësimi i standardeve të shërbimeve për një

Read More

Kërkim dhe Ndikim Politikash

Në bashkëpunim me aktorët përkatës dhe me synimin për të gjeneruar njohuri dhe praktika të mira të qeverisjes, Co-PLAN ka zhvilluar apo adoptuar një sërë instrumentesh të qeverisjes së mirë. Krijimi i këtyre instrumenteve është mbështetur vazhdimisht me procese të njohjes së kontekstit lokal, dhe më pas me përshtatjen e metodologjive bashkëkohore me realitetin shqiptar. Përveç proceseve të pjesëmarrjes dhe përqasjes me bazë komunitare, Co-PLAN i ka dedikuar jo pak

Read More

Share this Page