Partneriteti Publik-Privat për Shërbimin e Ndriçimit Publik

Partneriteti Publik-Privat për Shërbimin e Ndriçimit Publik

Periudha e zbatimit: Prill, 2013 – 2014 Donatori: Assist Impact, USAID Fondi: 3,581,000 Lek Zbatuar në: Bashkinë Fier, Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN Bazuar në eksperiencat e mëparshme dhe në kontekstin e zhvillimit të Sektorit të Partneritetit Privat-Publik në Shqipëri, Co-PLAN në përputhje me objektivin e Programit të USAID-it – ‘Forcimi i sundimit te ligjit dhe qeverisjes së përmirësuar’ – dhe me mbështetjen e dhënë nga Assist Impact, ndërmori një projekt

Read More

Demokracia në Veprim: Aktivizmi Urban për Demokraci Qytetare

Demokracia në Veprim: Aktivizmi Urban për Demokraci Qytetare

Periudha e Zbatimit: 2014 – 2015 Donatori: Ambasada Amerikane në Tiranë, përmes Komisionit të Granteve për Demokracinë Fondi: 42,100 USD Zbatuar në: Tiranë, Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN Projekti “Demokracia në Veprim: Aktivizmi Urban për Demokraci Qytetare” trajton nevojën e komunitetit për të marrë përsipër rolin përkatës dhe përgjegjësitë në proçeset e bërjes së qytetit, përmes rritjes së pjesëmarrjes në proçeset që identifikojnë, rrisin, dhe adresojnë çështje me interes të përbashkët

Read More

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) – Mbështetje Tematike për Manaxhimin e Mbetjeve

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) – Mbështetje Tematike për Manaxhimin e Mbetjeve

Periudha e zbatimit: 2012 Donatori: Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) nëpërmjet dldp Zbatuar në: Qarku Shkodër, Lezhë Zbatuar nga: Co-PLAN Projekti është zbatuar gjatë periudhës 10 prill 2012 deri në dhjetor 2012, në gjashtë njësi të qeverisjes vendore në qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, është kontraktuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation (HSI Albania), për të mbështetur njësitë vendore në qarkun Shkodër dhe

Read More

EELGP – Përmirësimi i Performancës Mjedisore në Qeverisjen Vendore

EELGP – Përmirësimi i Performancës Mjedisore në Qeverisjen Vendore

Njësitë e Qeverisjes Vendore (NjQV) në Shqipëri po përballen me shumë probleme mjedisore siç janë: ndotja e ajrit, ujit dhe tokës, mbetjet, shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve natyrore, shkatërrimi urban, etj. Siç ka treguar edhe praktika, autoritetet lokale kanë një kontribues mjaft të rëndësishëm në degradimin mjedisor, dhe për këtë arsye ata duhet të rrisin efiçencën në performancën mjedisore. Qëllimi kryesor i projektit EELGP, do të jetë krijimi i një

Read More

Vende të Diversitetit – Fushë Dialogu Ndër-kulturor dhe Promovim vlerash sociale

Vende të Diversitetit – Fushë Dialogu Ndër-kulturor dhe Promovim vlerash sociale

Periudha e Zbatimit: 2013 – 2014 Donatori: Fondacioni Anna Lindh Fondi: 36,320 Euro Zbatuar ne: Shqipëri, Jordani, Mal i Zi Zbatuar nga: Co-PLAN, Expeditio, Leaders of Tomorrow Në shumë qytete të Mesdheut, veçanerisht në sistemet më pak të zhvilluara demokratike, hapësirat publike shpesh janë komercializuar nga sektori privat. Kur planifikohet dhe projektohet, fokusi është kryesisht në aspektin fizik të projektimit të hapësirave publike, dhe shumë më pak në pjesëmarrjen e

Read More

Qyteti për Qytetarët, Qytetarët për Qytetin

Qyteti për Qytetarët, Qytetarët për Qytetin

Periudha e zbatimit: 2013 -2014 Donatori: Instituti Sllovak për Qeverisje nën Programin e Bashkimit Evropian “Qyteti për Qytetarët” Fondi: 11,000 Euro Zbatuar në: Tiranë, Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN, në bashkëpunim me Njësinë Bashkiake nr. 11 – Tiranë Projekti “Qyteti për Qytetarët, Qytetarët për Qytetin” inkurajon qytetarinë aktive evropiane nëpërmjet formave të nivelit lokal të angazhimit qytetar. Projekti, i cili financohet nga Bashkimi Evropian nën Programin Evropa për Qytetarët (Veprimi 1),

Read More

Rijetëzimi i Pazarit të Ri / TID Tirana

Rijetëzimi i Pazarit të Ri / TID Tirana

Mbështetje në hartimin e Planit të Menaxhimit Në kuadër të projektit të rehabilitimit të Pazarit të Ri në Tiranë, një projekt i përbashkët i Bashkisë Tiranë dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Co-PLAN kontribuoi në koordinimin e punës kërkimore në terren dhe në dhënien e rekomandimeve për qytetin, në kontekstin e politikave se si planifikimi dhe instrumente të tjera ligjore mund të ndihmojnë në zhvillimin e Planit të Zhvillimit dhe Menaxhimit

Read More

Rigjallërimi i Shesheve të Qyteteve Ballkanike

Rigjallërimi i Shesheve të Qyteteve Ballkanike

Periudha e zbatimit: 2011 – 2012 Donatori: Swiss Cultural Program Fondi: 115,303 CHF Zbatuar në: Shqipëri, Mali i Zi, Maqedoni Zbatuar nga: Co-PLAN, EXPEDITIO dhe Coalition for Sustainable Development (CSD) Projekti, i financuar nga Swiss Cultural Program, u zbatua në bashkëpunim nga 4 organizata në 3 shtete: Co-PLAN, Universitetit Polis në Tiranë, Shqipëri – Koalicioni për Zhvillim të Qëndrueshëm – CSD, nga Shkupi, Maqedonia dhe EXPEDITIO – Qendra për Zhvillim

Read More

Program Buxhetimi Afatmesëm Transparent dhe Profesional për Qeverisjen Vendore në Shqipëri – 2

Program Buxhetimi Afatmesëm Transparent dhe Profesional për Qeverisjen Vendore në Shqipëri – 2

Periudha e zbatimit: 2011 – 2012 Donatori: Instituti i Shoqërisë së Hapur, Budapest Zbatuar në: Bashkitë Berat, Fier, Lezhë dhe Korçë Zbatuar nga: Co-PLAN Projekti “Program buxhetimi afatmesëm transparent dhe profesional për qeverisjen vendore në Shqipëri – faza II” vijoi zbatimin përgjatë vitit 2012. Projekti ndihmon NJQV-të për të përgatitur programe buxhetimi afat-mesme të lidhura me dokumente zhvilllimi strategjik. Kjo fazë e dytë fokusohet në tri çështje kryesore: (1). përmirësimin

Read More

Komponenti i Mbetjeve Urbane: Zhvillimi i skemave ndërvendore dhe modeleve të kompostimit në zonën e Pukës

Komponenti i Mbetjeve Urbane: Zhvillimi i skemave ndërvendore dhe modeleve të kompostimit në zonën e Pukës

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal Periudha e Zbatimit: 2014 – 2015 Donatori: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (dldp) Fondi: 21,777 Euro Zbatuar në: Zonën e Pukës Zbatuar nga: Co-PLAN dhe Metro_POLIS shpk, Studio Arkitekture dhe Planifikimi Zhvillimi i skemave ndërvendore dhe modeleve të kompostimit bazuar në praktika, në zonën e Pukës synon të përmirësojë shërbimin e manaxhimit të mbetjeve në zonën e Pukës në përputhje me politikat dhe

Read More