Asistencë për Tre Njësi Qeverisëse Vendore për Mobilizim Fondesh për Përmirësimin e Kushteve të Banimit për Komunitetin Rom dhe Egjiptian

Asistencë për Tre Njësi Qeverisëse Vendore për Mobilizim Fondesh për Përmirësimin e Kushteve të Banimit për Komunitetin Rom dhe Egjiptian

Periudha e Zbatimit: 2014 Donatori: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS) Fondi: 19,700 USD Zbatuar në: Qytetet e Fierit, Beratit, Elbasanit Zbatuar nga: Co-PLAN Ky projekt synon të mbështesë tre njësi të qeverisjes vendore në procesin e përgatitjes së propozimeve për përmirësimin e situatës së strehimit në këto tri njësi, në kuadër të thirrjeve për propozime nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit në pajtim të plotë me termat

Read More

Hartimi i Planeve Operative të Zhvillimit Lokal (POZHL) për Njësitë e sapoformuara të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Hartimi i Planeve Operative të Zhvillimit Lokal (POZHL) për Njësitë e sapoformuara të Qeverisjes Vendore në Shqipëri

Periudha e Zbatimit: Dhjetor 2015 – 31 Janar 2016 Donatori: UNDP Fondi: 4,288,840 ALL Zbatuar në: Bashkitë e Gramshit, Belshit dhe Peqinit Zbatuar nga: Co-PLAN dhe Universiteti POLIS Hartimi i Planeve Operative të Zhvillimit Lokal (POZHL) për Njësitë e sapo formuara të Qeverisjes Vendore (NJQV) të Gramshit, Belshit dhe Peqinit, vjen si një përgjigje ndaj sfidave të shumta dhe nevojave të bashkive të reja për integrimin e planeve të ndryshme

Read More

Iniciuesi, Artisti, Advokuesi dhe Urbanisti (IAAU)

Iniciuesi, Artisti, Advokuesi dhe Urbanisti (IAAU)

Periudha e Zbatimit: 2014 – 2015 Donatori: Balkan Art Angle (BAC) Fondi: 20, 000 USD Zbatuar në: Beograd – Serbi, Shkup – Maqedoni, Tiranë – Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN, Mikser (Serbi), KOR-CSD (Maqedoni), URBEGO (Danimarkë), BLOK 74 (Hollandë) Projekti “Iniciuesi, Artisti, Advokuesi dhe Urbanisti“ i filluar rishtazi në vitin 2014, vjen si një bashkëpunim ndër-rajonal dhe si përgjigje ndaj zhvillimeve në qytete t e rajonit. Shumë qytete të Ballkanit sot

Read More

Mbështetja për Rehabilitimin e objekteve të Trashëgimisë Kulturore në Ballkanin Perëndimor

Mbështetja për Rehabilitimin e objekteve të Trashëgimisë Kulturore në Ballkanin Perëndimor

Periudha e zbatimit: Korrik – Tetor 2014 Donatori: Komisioni Evropian përmes Këshillit Rajonal për Bashkëpunim Fondi: 10,758.12 Euro (Co-PLAN) Zbatuar në: Ballkanin Perëndimor Zbatuar nga: Trashëgimia Kulturore pa Kufij, Evropa Nostra, Expeditio dhe Co-PLAN Ky projekt u zbatua nga konsorciumi i përbashkët, i përbërë nga Trashëgimia Kulturore pa Kufij (ChWB), Evropa Nostra, Expeditio dhe Co-PLAN, Shqipëri. Projekti u ndërmorr nën kuadrin e Procesit Lubjana II: Rehabilitimi i Trashëgimisë së përbashkët,

Read More

Punë Kërkimore e Aplikuar për Politika Publike

Punë Kërkimore e Aplikuar për Politika Publike

Ndikimi i Politikëbërjes Periudha e zbatimit: Dhjetor 2011 – 2012 Donatori: Instituti i Shoqërisë së Hapur, Budapest Fondi: 71,851 $ Zbatuar në: Shqipëri Zbatuar nga: Co-PLAN Viti 2012 shënoi vitin e dytë të zbatimit të programit “Ndikimi në Politkëbërje”, i cili është në fazën e dytë të zbatimit. Në thelb të qëllimit të programit është fuqizimi dhe konsolidimi i Co-PLAN si një “Institut Kërkimor Politikash” i suksesshëm dhe i respektuar

Read More

Promovimi i partneriteteve për qytete të mundësive të përbashkëta

Promovimi i partneriteteve për qytete të mundësive të përbashkëta

Periudha e zbatimit: 2010 – 2013 Donatori: Qeveria Hollandeze nëpërmjet programit MATRA Fondi: 174,652 EUR Zbatuar në: Fier, Durrës, Shkodër, Tiranë Zbatuar nga: Co-PLAN dhe IHS, Holandë Viti 2012 shënoi dhe vitin e tretë të zbatimit për projektin “Promovimi i Partneriteteve për Qytetete të Mundësive të Përbashkëta – Ngritja e Kapaciteteve për Planifikimin Territorial Gjithpërfshirës”. Ky projekt mbështetet nga qeveria holandeze nëpërmjet programit MATRA në Shqipëri. Projekti zbatohet në bashkëpunim

Read More

Efiçenca e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Efiçenca e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Koha e Zbatimit: 2009-2011 Donatori: Komisioni Europian Fondi: 99,497 Euro Zbatuar në: Bashkinë Fier Sektori i banesave është një nga konsumatorët kryesorë të burimeve energjitike në Shqipëri. Niveli i konsumit të energjisë nga sektori i banesave, në vitin 2005 arritishifrën 27% ndaj kërkesës për energji që shënoi shifrat 60%. Shqipëria është një vend mesdhetar dhe pjesa më e madhe e ndërtesave të banimit ose janë të pa termoizoluara ose karakterizohen nga një izolim

Read More