Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri”

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe partnerët e projektit Green-AL “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri” hapin thirrjen për modulet e granteve të Iniciativës dhe Partneritetit. Me një fokus të qartë për organizatat mjedisore këto dy module të granteve synojnë mbështetje direkte për  adresimin e problematikave mjedisore të lidhura ngushtë me efektin që kanë mbi komunitete në të gjithë territorin e Shqipërisë. .

 Prioritetet kryesore të Green-AL për projekt propozimet janë:

1 ) Propozimet të ndërtohen në funksion të adresimit të problematikës apo nevojës mjedisore lokale.
2) Faktorizimi dhe fuqizimi i rolit të OSHC-ve Mjedisore në mbrojtjen dhe ripërtëritjen e mjedisit.

Informacionet rreth kësaj thirrjeje, hapat, procedurat, dokumentacionin e kërkuar, rregullat dhe afatet e të gjithë procesit, i gjeni në link-un këtu.

Share this Page