Menaxher Projektesh dhe Ekspert i Mjedisit

 • Friday December 15th, 2023
 • 324

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë përfshijnë angazhimin drejtpërdrejt me projektet e Co-PLAN që trajtojnë çështjet mjedisore dhe mbështetjen/kontributin në:

 • planifikimin, ekzekutimin dhe monitorimin e projekteve;
 • menaxhimin e ekipeve;
 • komunikimin me palët interesante;
 • dokumentimin e proceseve;
 • raportimin e projekteve;
 • njohuritë dhe ekspertizën në një ose më shumë shtylla të Agjendës së Gjelbër;
 • projektimin e metodologjive dhe qasjeve për të ndihmuar në konservimin e mjedisit, përdorimin e qëndrueshëm të tokës dhe burimeve, dhe në këshillimin e politikëbërësve për praktikat më të mira mjedisore;
 • zbatimin e praktikave të monitorimit në terren (ajër, zhurmë, shërbime ekosistemike) për të përcaktuar ndikimin mjedisore; mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mjedisore;
 • ofrimin e aktiviteteve për rritjen e kapaciteteve për palët e ndryshme të interesuara;
 • identifikimin dhe kontributin në fusha të kërkimeve dhe blerjeve kritike si energjia e rinovueshme, ndryshimet klimatike, etj.

Për detajet e plotë të aplikacionit, klikoni këtu.

Afati i fundit për aplikim: 29.02.2024, 16:00

Të gjithë aplikacionet duhet të dërgohen në: co-plan@co-plan.org dhe enkela_poro@co-plan.org

Aplikacionet do të vlerësohen në bazë të rrotullimit; prandaj, vendi i lirë mund të mbyllet në zgjedhjen e një kandidati të përshtatshëm.

Job Category: Expert
Job Type: Full Time
Job Location: Co-Plan
Job Active: Expired
Sorry! This job has expired.
Share this Post