Environmental Film Festival

The future of the environment where we live, is closely related to our future. In conditions of rapid urban development where environmental impact is becoming more visible, environmental protection has become a necessity. In order stimulate an environmentally aware culture, the first edition of the Environmental Film Festival in Albania, was held between 22-25 May. The Ministry of Environment, Forestry and Water Administration in Albania, supported by the Delegation of the European GIZ chose film, workshops and an exhibition to convey the message to the audience in the capital and in the cities of Vlora, Pogradec, Shkodra, etc. Co-PLAN airtime brought two short films, as well as an exhibition ‘retrospective’ to highlight how consumer behavior has changed Albanians in years, with corresponding impact on the environment.

Festivali i Filmit Mjedisor 2013

  • Monday May 27th, 2013
  • Past
  • 0
  • 2519

E ardhmja e mjedisit ku jetojmë, lidhet ngushtë me të ardhmen tonë. Në kushte të një zhvillimi të shpejtë urban kur ndikimet në mjedis po bëhen gjithnjë e më të dukshme, ruajtja e mjedisit është bërë në një domosdoshmëri. Për ta shndërruar këtë në një sjellje e më gjerë në një kulturë, u organizua dhe u mbajt Edicioni i 1-rë i Filmit Mjedisor në Shqipëri, në 22-25 maj, 2013. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave në Shqipërie mbështetur nga Delegacioni Evropian me GIZ, zgjodhi filmin, workshopet dhe një panair për të transmetuar mesazhin tek audienca e kryeqytetit si dhe në qytetet e Vlorës, Pogradecit, etj.