Understanding the Value of Assets: Co-ownership Management

Understanding the Value of Assets: Co-ownership Management

This manual, “Understanding the Value of Assets: Co-ownership Management” was prepared by the Co-PLAN Institute for Habitat Development, in the framework of the implementation of the project “Reducing the use of energy and CO2 emissions of carbon dioxide through CO2 a common participation of civil society and local government, educating residents and increasing thermal efficiency in residential buildings “as a joint initiative of Fier Municipality, Co-PLAN Institute for Habitat Development

Read More

Strategic Development Plan of Vau Dejës Municipality

Strategic Development Plan of Vau Dejës Municipality

Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë Vau i Dejës

Objektivi kryesor i kësaj strategjie është përcaktimi i masave konkrete dhe të mundshme brenda një afati kohor të shkurtër prej 6-7 vjetësh, duke synuar rivitalizimin e aktiviteteve ekonomike dhe sociale të kësaj njësie si dhe përmirësimin brenda standarteve të nevojshme të shërbimeve apo rrjeteve të infrastrukturës. Në këtë mënyrë, dokumenti bën një vlerësim të kujdesshëm të gjendjes ekzistuese për përcaktimin e problematikave aktuale si dhe të potencialeve të mundshme për tu marrë në konsideratë. Analiza pasohet me një trajtim të strukturuar të ndërhyrjeve konkrete të ndara sipas fushave përkatëse duke prekur të gjitha komponentet e zhvillimit të kësaj njësie. Strategjia adreson zhvillimin ekonomik të Bashkisë Vau i Dejës nëpërmjet rivitalizimit të njësive prodhuese të vogla ekonomike, zhvillimit të fermave bujqësore dhe blegtorale, zhvillimit të turizmit historik dhe natyror etj. Në fund, dokumenti përcakton strukturën e nevojshme monitoruese dhe vlerësuese gjatë zbatimit të Strategjisë. >>

Strategic Development Plan of Koplik Municipality

Strategic Development Plan of Koplik Municipality

The proposed strategic document sets out the full technical and institutional framework that addresses the revitalization of Koplik Municipality’s development potential within a short-term period of 6-7-8 years. In this way, the document analyzes in advance all the components of the development of the Municipality, defining the important elements that give effect and can be empowered in the context of sustainable development in the future. In this way the document

Read More

Strategic Development Plan of Pukë Municipality

Strategic Development Plan of Pukë Municipality

Analyzing the components of the economic development of the Municipality, infrastructure and services, territorial and institutional organization, the Strategy defines a range of interventions within a short-term framework of 5-6 years. The strategic objective of the document is to determine the possible institutional and financial measures and interventions within the period considered, addressing all areas of development and administration of this municipality. In this way structured measures are provided for

Read More

Strategic Development Plan of Gur i Zi Commune

Strategic Development Plan of Gur i Zi Commune

The document contains a careful assessment of all current development elements of the Gur i Zi Commune focusing on its economic aspect, demographics, territorial specific organization etc. in order to identify all those positive elements that may affect potentially in the future development of this Local Unit. In the following, the document proposes necessary measures for the territorial re-evaluation of the Municipality and more specifically on improving the relations between

Read More

Strategic Development Plan of Dajç Commune

Strategic Development Plan of Dajç Commune

Through a detailed analysis of all aspects of the current development of Dajç Commune, such as demography, infrastructure, economic and social development, a possible development context has been identified within a 5-6 year timeframe, defining the necessary interventions in the development of agriculture and livestock in the context of consolidation of agricultural holdings, development of agro-tourism and natural river tourism, development of greenhouses and decorative trees. Meanwhile, interventions have been

Read More