Mbahet Dialogu Kombëtar Shqipëri

  • Wednesday November 4th, 2015
  • Past
  • 0
  • 2492

Banka Botërore, në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, organizojnë në aktivitetin “Dialogu Kombëtar Shqipëri”. Ky dialog në nivel kombëtar adreson sfidat e Qeverisë Qendrore dhe asaj Vendore pas zbatimit të reformës Territoriale Administrative në vend dhe shënon fillimin e fazës së dytë të Programit për Partneritet Urban (UPP II) të Bankës Botërore, i cili po zbatohet aktualisht në të gjithë vendet e Europës Juglindore, përfshirë Shqipërinë. Strategjia e decentralizimit, e aprovuar së fundmi, dhe problematikat ndër-sektoriale që Njësitë e Qeverisjes Vendore (NjQV) po hasin në kuadër të këtij konteksti, janë në fokus të aktivitetit.  Lexo më shumë >>

Share this Post

Leave a Comment