Co-PLAN’s Proposal on the Regionalisation of Albania

Co-PLAN, Institute for Habitat Development based on the analytical work conducted over the years, at least since 2005, and also in line with the role of this organization as part of the ‘Regional Development Program in Northern Albania’ project, is pleased to share with you the proposal: ‘The Regionalisation of Albania: The governance, administrative and territorial reform that Albania needs’. This document reflects the work as presented by Co-PLAN during

Read More

Propozimi i Co-PLAN mbi Organizimin e Shqipërisë në Rajone

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit mbi bazën e punës analitike të kryer në vite, së paku që prej vitit 2005, dhe mbi bazën e rolit të kësaj organizate në kuadër të projektit të Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë e Veriut, ju fton të njiheni me propozimin: “Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal”. Ky dokument reflekton propozimin e paraqitur nga Co-PLAN në

Read More

Konsultime:“Për Planifikimin e Territorit”

  • Wednesday September 15th, 2010
  • Past
  • 0
  • 2491

Tiranë, Shtator 2010 – Bazuar në ligjin “Për Planifikimin e Territorit”, nr. 10119, datë 23/04/2009, Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) u angazhua në hartimin e Rregullores Uniforme të Planifikimit, Rregullores Model të Planifikimit dhe Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit. Në këtë proçes, i cili u realizua gjatë periudhës Korrik – Dhjetor 2010, AKPT u mbështetet teknikisht nga USAID, përmes Programit për Qeverisjen Vendore në Shqipëri. Në kuadër te hartimit të rregulloreve, bazuar ne ligjin 10119, AKPT u angazhua në një proçes konsultimi në  nivel qendror dhe vendor.