Festimi i Ditës së Romëve në Elbasan

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2265

Ky aktivitet mblodhi bashkë rreth 150 pjesëmarrës nga komuniteti Rom dhe jo Rom, si dhe autoritete të pushtetit vendor, partnerë dhe donatorë në promovimin e vlerave dhe traditave të popullit Rom si një elementë të rëndësishëm të besimit, kulturës të tyre sikurse dhe identitetit të tyre social. Aktiviteti u zhvillua në Parkun e qytetit të Elbasanit

 

Share this Post

Leave a Comment