Njihuni me Stafin

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban, ku ai kryeson njësinë për kërkim dhe zhvillim – POLIS IKZH. Aktualisht në proces të përfundimit të doktoraturës në fushën e __________. Fushat e tij kryesore të ekspertizës janë: qeverisja lokale dhe decentralizimi, planifikimi urban strategjik, formulimi i politikës publike, manaxhimi i ciklit të projektit, e vlerësimit të projektit, zhvillimi organizativ dhe institucional, zhvillimi i shoqërisë civile, manaxhi i procesit, manaxhim njohurish, manaxhim aktivitetesh, moderimi, dhe trajnimi.

Rudina Toto – Eksperte në Manaxhim Urban dhe Mjedisor (MSc) për nga kualifikimet akademike dhe eksperienca. Fushat e saj kryesore të ekspertizës janë manaxhim urban dhe mjedisor, manaxhim projektesh, përgatitje e strategjive të zhvillimit të qytetit, planeve urbane dhe mjedisore me pjesëmarrje, ngritjen e sistemeve të informacionit për territorin, analizën e sistemeve mjedisore, analizë institucionale, studime fizibiliteti dhe vlerësim social, përgatitje legjislacioni, etj.

Anila Gjika

Share this Post

Leave a Comment