Forumi i Kryebashkiakëve për Transformim Urban

Për herë të parë organizohet në Tiranë “Forumi i Kryebashkiakëve për Transformimin Urban”, për të mundësuar diskutimin e hapur mes pushtetit qendror, njësive të qeverisjes vendore dhe profesionistëve. Aktiviteti Kombëtar është organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Projektin e USAID “Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore”(PLGP) dhe Universiteti Polis, në kuadër të “Javëve të Arkitekturës në Tiranë 2014”. Forumi zhvillohet më 29 dhe 30 Shtator në orën 09.00 në Universitetin Polis.

The Story of the 4 Apartments

Four stories of four apartments in Tirana, two from the communist period, 1950/90’s and two constructed after 1990’s, were at the center of an exhibition organized in the premises of Polis University, displaying and analyzing functional changes, how they have influenced on the users quality of life and how are they related with the general conditions in the society in that period. This exhibition is a section of a broader research: “Quality of life change the quality of space”, conducted in cooperation with Co-Plan Institute for habitat development, through the project of research studies on the topic of “The Typology of Albanian Housing in its Balkan Context”.

Historia e 4 Apartamenteve

Historia e 4 Apartamenteve

  • Monday October 8th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2535

Historitë e katër apartamenteve në Tiranë, dy nga periudha komuniste, 1950-1990 dhe dy ndërtuar pas 1990, ishin në qendër të një ekspozite të organizuar në ambientet e Universitetit Polis, shfaqur dhe analizuar ndryshimet funksionale, se si ata kanë ndikuar në cilësinë e jetës së përdoruesit dhe si ata janë të lidhura me kushtet e përgjithshme në shoqëri në atë periudhë. Kjo ekspozitë është një pjesë e një hulumtimi më të gjerë: “Cilësia e jetës të ndryshojë cilësinë e hapësirës”, kryer në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, përmes projektit të studimeve kërkimore me temën “Tipologjia e Strehimit shqiptare në kontekstin e tij Ballkanas”.