Vizita e Ambasadorit Holandez në Bashkinë e Elbasanit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2273

Kjo bashki, së bashku me atë të Fierit, janë dy bashkitë përfituese të programit EGUG II, të zbatuar përgjatë periudhës Janar 2004 – Dhjetor 2006, si edhe të programit EGUG II – vazhdim, të zbatuar përgjatë periudhës Janar 2007 – Dhjetor 2008, me asistencën e Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi mbi ecurinë e zbatimit të programit, si edhe mundësitë të cilat i ofrohen kësaj bashkie si rezultat i përdorimit me sukses të instrumentave të zhvillimit të qëndrueshëm, si Strategjia e Zhvillimit të Qytetit si edhe Plani i Përgjithshëm Rregullues, të zhvilluara gjatë programit EGUG II – vazhdim.

Share this Post

Leave a Comment