Analiza e taksës së pasurisë në Bashkinë e Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2193

Co-PLAN mbështeti Bashkinë e Fierit për përmirësimin e menaxhimit financiar vendor. Në këtë kuadër u punua për analizën e taksës së pasurisë, një nga burimet më të rëndësishme financiare të pushtetit vendor. Kjo analizë u përfundua me hartimin e rekomandimeve dhe një plan veprimi për përmirësimin e treguesve përkatës. Kjo mundësoi jo vetëm përmirësim në menaxhimin e kësaj takse, por edhe më shumë të ardhura për Bashkinë dhe rrjedhimisht më shumë shërbime cilësore të ofruara ndaj qytetarëve të Fierit.

Share this Post

Leave a Comment