Buxhetimi me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2100

Gjatë ditës së parë, të gjithë anëtarët e Komisionit të Buxhetimit me Pjesëmarrje vizituan në terrën të gjitha projektet e propozuara nga qytetarët e Fierit gjatë ciklit të dytë të takimeve, duke patur kështu mundësinë për të kryer vlerësime sa më objektive në lidhje me investimet. Gjatë ditës së dytë, ishin përsëri anëtarët e këtij Komisioni të cilët finalizuan dhe miratuan listën e objekteve të cilat do të financoheshin nga buxheti i Bashkisë për vitin 2008. Kjo listë investimesh u bashkëngjit me buxhetin përfundimtar të Bashkisë, dhe kaloji për miratim në Këshillin Bashkiak.

 

Share this Post

Leave a Comment