Trajnim: Hartimi i PBA-së në NJQV

  • Wednesday May 16th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2260

–       Të stimulojë praktika të suksesshme në manaxhimin e të ardhurave vendore

–       Të mundësojë që stafi vendor të jetë në gjendje të zbatojë legjislacionin aktual për aspekte të lidhura me manaxhimin financiar vendor

–       Të mundësojë që stafi vendor të jetë në gjendje të aplikojë procesin e buxhetit me fokus atë afatmesëm dhe të adresoje politika specifike në nivel vendor nëpërmjet programeve dhe objektivave të programeve të buxhetit

–       Të aftësojë stafin vendor për të udhëhequr procesin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm të lidhur me prioritetet e Planit Strategjik të Zhvillimit

–       Të aftësojë stafin vendor për të aplikuar praktika inovative në maksimalizimin e potencialit të të ardhurave

–       Të aftësojë stafin vendor për të inkurajuar dhe zbatuar instrumente efektivë në realizimin e qëllimeve dhe objektivave të programeve buxhetore

–       Të aftësojë stafin vendor në aplikimin e instrumenteve të menaxhimit të performancës vendore bazuar në indikatorët e performancës ne nivel programi

–       Të aftësojë stafet vendore në lidhjen e planit strategjik me instrumentet financiare

Për të gjithë të interesuarit të cilët duan të marin pjesë në trajnimet e rradhës, lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresat e emailit:

anila_gjika@co-plan.org   dhe  co-plan@co-plan.org

Më poshtë do të gjeni Agjendën e tri trajnimeve , të cilat do të organizohen në mjediset e Universitetit POLIS, Tiranë, në datat:

22 Maj 2012 – Moduli I    /    13 Qershor 2012 – Moduli II   /     11 Korrik 2012 – Moduli III

Agjenda e Trajnimeve – Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm në NJQV

Share this Post

Leave a Comment