#EUforMunicipalities

#EUforMunicipalities

Projekti #EUforMunicipalities zbatohet nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit me partnerët Rrjetin e Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore (NALAS), Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë, Shoqatën për Autonominë Vendore si dhe EcoPartners me mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimi Evropian në Shqipëri. Ky projekt synon të nxisë potencialin e zhvillimit të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Gjatë zbatimit të tij

Read More

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Green-AL – Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri

Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin dhe faktorizimin e Organizatave të Shoqërisë Civile për të adresuar sfidat mjedisore në Shqipëri. Fuqizimi i OSHC-ve do të duhet të kalojë dhe ndikojë komunitetin përfaqësues, autoritetet publike e private lokale. Ky projekt është konceptuar të ketë impakt të matshëm në të gjithë dimensionet ku do të shtrihet. Green-AL syonon që deri në Dhjetor 2023, rrjetet rajonale dhe ajo kombetare të OSHC, aktivistet

Read More

Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit

Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit

Co-PLAN është pjesë e një tjetër projekti të financuar nga programi Horizon 2020, me titull ‘ Zhvillimi i Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor: Përmirësim i ekosistemeve të Vetë-Qëndrueshme të Kërkimit e Inovacionit’ Qëllimi kryesor i projektit WBC-RRI.NET është të nxisë përdorimin e parimeve të Kërkimit dhe Inovacionit të Përgjegjshëm në nivel territorial në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që më pas të promovojë një

Read More

Nxitje e zhvillimit ekonomik lokal në zona të pashërbyera nëpërmjet ngritjes së një Tregu të Gjësë së Gjallë dhe një Laboratori Edukativ për Blegtari të Qëndrueshme në Bashkinë Lushnje

Nxitje e zhvillimit ekonomik lokal në zona të pashërbyera nëpërmjet ngritjes së një Tregu të Gjësë së Gjallë dhe një Laboratori Edukativ për Blegtari të Qëndrueshme në Bashkinë Lushnje

Projekti i propozuar dhe paraqitur nga Bashkia e Lushnjës në partneritet me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në përgjigje të Marrëveshjes së Shkëmbimit të Borxhit Italo-Shqiptar (IADSA), ka një objektiv të përgjithshëm që kërkon të mbështesë zhvillimin lokal të qëndrueshëm dhe të promovojë ekonominë e gjelbër bazuar në aktivitetin e tregtisë dhe blegtorisë në Bashkinë e Lushnjes. Në terma më specifikë, projekti synon të: Forcojë zhvillimin ekonomik lokal përmes

Read More

Nxitja e Aktivizmit Lokal

Nxitja e Aktivizmit Lokal

Nxitja e Aktivizmit Lokal (Titulli original: Supporting Activism Initiatives Locally ), zbatohet nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të Programit “Roli mbikqyrës (Watchdog) dhe advokues i shoqërisë civile”, mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. SAIL ndërton në projektin ‘Kindle Advocacy’ (2016), dhe ka në fokus  aktivistët e rinj dhe organizatat e shoqërisë civile dhe nevojën/përpjekjet për të ndikuar

Read More

Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projektit të financuar nga UNDP “Plani Lokal i Zvogëlimit të Riskut të Fatkeqësive” është të rrisë Kapacitetet e Qeverisjes Lokale në uljen e rrezikut nga katastrofat lokale në Bashkinë Lezhë. Në terma më specifik, parashikohen aktivitetet e mëposhtme: përgatitja e një Strategjie dhe Plani Lokal për Zvogëlimin e Riskut të Fatkeqësive; vlerësimi i shumë rreziqeve përmes GIS; procesi i planifikimit me pjesëmarrje për vlerësimin me shumë rreziqe; vlerësimi

Read More

ideAL – Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri

ideAL – Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me European Policy Center (Bruksel) dhe me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, ka filluar të zbatojë projektin “ideAL- Dialog për zhvillim politikash gjithëpërfshirëse në Shqipëri”. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e dialogut të politikave publike në Shqipëri, përmes forcimit të dialogut të politikave në proceset e reformës, dhe duke lehtësuar angazhimin dhe dialogun midis institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore dhe

Read More

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Programi i Shkëmbimeve Profesionale

Co-PLAN koordinon Programin e Shkëmbimeve Profesionale për Shqipërinë, i financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Zyra për Çështje Arsimore dhe Kulturore dhe zbatuar nga Komisioni i Veprimit të Komunitetit WSOS, Inc – Konsorciumi i Madh i Liqeneve për Trajnim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (GLC). Ky program është një bashkëpunim dypalësh ku përfshihen 38 profesionistë nga 5 vende Europiane (Shqipëri, Bullgari, Hungari, Rumani, dhe Sllovaki), dhe 19 mentorë nga Shtetet e Bashkuara,

Read More

Europianizimi përtej Procesit

Europianizimi përtej Procesit

Co-PLAN në 2017 ndërmori një nismë e mbështetur dhe nga OSIFE nëpërmjet programit të saj “Europianisation Beyond Process” për të zgjeruar vizionin e tij drejt procesit të Europianizimit të Shqipërisë me fokus në politikat e qeverisjes territorial në nivele të ndryshme dhe duke faktorizuar politikat dhe debatin Europian. Kjo nismë e bashkëfinancuar nga Co-PLAN ka për qëllim ndërtimin e infrastrukturës njerëzore dhe forcimin e aktorëve në vendet Ballkanit Perëndimor për

Read More

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP)

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore në Shqipëri (PLGP)

Periudha e zbatimit: 2012 – 2017, 2017-më tej Donator: USAID Fondi: 984,599 USD; x Zbatuar në: Shqipëri Zbatuar nga: Tetratech ARD & Co-PLAN Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri (PLGP) punon si në nivelin qendror të politikave ashtu edhe në nivelin vendor për të bërë të mundur pranimin e parimeve të qeverisjes së decentralizuar dhe për të përhapur dhe institucionalizuar metodat dhe teknikat praktike dhe efektive

Read More