Strategic Development Plan of Vau Dejës Municipality

Strategic Development Plan of Vau Dejës Municipality

Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë Vau i Dejës

Objektivi kryesor i kësaj strategjie është përcaktimi i masave konkrete dhe të mundshme brenda një afati kohor të shkurtër prej 6-7 vjetësh, duke synuar rivitalizimin e aktiviteteve ekonomike dhe sociale të kësaj njësie si dhe përmirësimin brenda standarteve të nevojshme të shërbimeve apo rrjeteve të infrastrukturës. Në këtë mënyrë, dokumenti bën një vlerësim të kujdesshëm të gjendjes ekzistuese për përcaktimin e problematikave aktuale si dhe të potencialeve të mundshme për tu marrë në konsideratë. Analiza pasohet me një trajtim të strukturuar të ndërhyrjeve konkrete të ndara sipas fushave përkatëse duke prekur të gjitha komponentet e zhvillimit të kësaj njësie. Strategjia adreson zhvillimin ekonomik të Bashkisë Vau i Dejës nëpërmjet rivitalizimit të njësive prodhuese të vogla ekonomike, zhvillimit të fermave bujqësore dhe blegtorale, zhvillimit të turizmit historik dhe natyror etj. Në fund, dokumenti përcakton strukturën e nevojshme monitoruese dhe vlerësuese gjatë zbatimit të Strategjisë. >>

Strategic Development Plan of Koplik Municipality

Strategic Development Plan of Koplik Municipality

The proposed strategic document sets out the full technical and institutional framework that addresses the revitalization of Koplik Municipality’s development potential within a short-term period of 6-7-8 years. In this way, the document analyzes in advance all the components of the development of the Municipality, defining the important elements that give effect and can be empowered in the context of sustainable development in the future. In this way the document

Read More

Strategic Development Plan of Pukë Municipality

Strategic Development Plan of Pukë Municipality

Analyzing the components of the economic development of the Municipality, infrastructure and services, territorial and institutional organization, the Strategy defines a range of interventions within a short-term framework of 5-6 years. The strategic objective of the document is to determine the possible institutional and financial measures and interventions within the period considered, addressing all areas of development and administration of this municipality. In this way structured measures are provided for

Read More

Strategic Development Plan of Gur i Zi Commune

Strategic Development Plan of Gur i Zi Commune

The document contains a careful assessment of all current development elements of the Gur i Zi Commune focusing on its economic aspect, demographics, territorial specific organization etc. in order to identify all those positive elements that may affect potentially in the future development of this Local Unit. In the following, the document proposes necessary measures for the territorial re-evaluation of the Municipality and more specifically on improving the relations between

Read More

Strategic Development Plan of Dajç Commune

Strategic Development Plan of Dajç Commune

Through a detailed analysis of all aspects of the current development of Dajç Commune, such as demography, infrastructure, economic and social development, a possible development context has been identified within a 5-6 year timeframe, defining the necessary interventions in the development of agriculture and livestock in the context of consolidation of agricultural holdings, development of agro-tourism and natural river tourism, development of greenhouses and decorative trees. Meanwhile, interventions have been

Read More

Development Program for Pilot Area in Elbasan

Development Program for Pilot Area in Elbasan

“Pilot Zone Development Program – Lagjja 5 Maji, City of Elbasan” is one of the products of the two-year project “Steps to a Comprehensive Society in Elbasan, Integration of Cities Affected in Urban Development”, funded by Cordaid Netherlands and managed by Co-PLAN, Institute for Habitat Development. This project aimed directly at the realization of activities which positively impacted the integration of the Roma community of the pilot area into the

Read More

The City built by People (Volume 2)

The City built by People (Volume 2)

Encouraged by the success of the first magazine “The City Built by People”, we decided to create the tradition of the periodical publication of this magazine, which will deal with the needs of urban development and the appropriate solution for the Albanian reality. We believe this magazine will become a good guide for urban policy makers, decision-makers, professionals, NGOs and interested residents. We also believe that this magazine will help

Read More

The City built by People (Volume 1)

The City built by People (Volume 1)

We believe this magazine will become a good guide for urban policy makers, decision-makers, professionals, NGOs and interested residents. We also believe that this magazine will help the general public, including students and local government authorities. Different articles address the urban development needs from a contemporary perspective and we hope that the remarks here will help the reader expand the horizon over the complexity of the city’s behavior. You can

Read More