Buxhetimi me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 1849

Në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2007, Bashkia e Fierit, me asistencën e Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, organizoi aktivitetet përmbyllëse të ciklit të parë të Buxhetimit me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit.

Zhvillimi Urban i Orientuar i Qytetit të Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2158

Bashkia e Fierit, e asistuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, me datën 7 Dhjetor 2007, organizoi një eveniment të rëndësishëm ku u paraqiten përpara pjesëmarrësve Plani i Përgjithshëm Rregullues i Qytetit të Fierit si edhe Propozimet për Zhvillim të dy nyjeve të rëndësishme hyrëse të qytetit.

Transparenca në Co-PLAN

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për

Read More

Stafi i Co-PLAN

Në Co-PLAN, njerëzve u pëlqen sfida; ata janë ndër ekspertët më të mirë të fushave që përfaqësojnë, dhe i shtojnë eksperiencë të çmuar dhe profesionalizëm Co-PLAN-it. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë, dhe vijnë nga fusha të ndryshme, gjë që përfaqson më së miri filozofinë e punës në Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: manaxhim urban dhe rajonal, manaxhim i financave bashkiake, manaxhim mjedisor urban,

Read More

Misioni i Co-PLAN

Ne punojmë me njerëz dhe institucione, për të nxitur transformim social të prekshëm dhe ndryshime pozitive në terren, duke prodhuar njohuri promovuese për një manaxhim më të mirë të habitatit.  >>

Mbi Co-PLAN

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit është një organizatë jofitimprurëse që ka kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm, në qeverisjen e mirë urbane dhe rajonale, duke trajtuar çështjet kyçe mjedisore, zhvillimin e shoqërisë civile, si dhe duke ndikuar politika dhe promovimin e pjesëmarrjes së komunitetit që nga viti 1995. Në thelb të aktivitetit tonë është puna me njerëzit dhe institucionet, për të nxitur transformim të prekshëm social dhe ndryshime pozitive në

Read More

Mbi mundësitë e punësimit në Co-PLAN

Currently there are no vacancies. If you are interested to apply for job openings at Co-PLAN, you are kindly requested to monitor this page regularly.